Missie en visie

GrafiMedics ontzorgt haar klanten in de gezondheidszorg bij aanschaf en beheer van duurzame medische hulpmiddelen en waarborgt continuïteit en kwaliteit tijdens het zorgproces.

Gedragscode, Beleidsverklaring en Visie

In de Gedragscode staan de richtlijnen beschreven voor ethisch gedrag die alle medewerkers en vertegenwoordigers van GrafiMedics dienen na te leven als zij uit naam van het bedrijf handelen.
De gedragscode is bedoeld als een brede en heldere uiteenzetting van de fundamentele gedragsregels die van iedere medewerker worden verwacht.
In de Beleidsverklaring staat beschreven welke financieel economische ethiek wij hanteren in de maatschappelijke omgang.
In de Visie staat beschreven hoe medewerkers bijdragen aan de cultuur van GrafiMedics, de groei van het bedrijf en het onderscheidend vermogen naar onze klanten.

GrafiMedics Gedragscode

GrafiMedics verwacht dat de gedragscode wordt ondersteund met een goede dosis gezond verstand en een juist inschattingsvermogen. Onze waarden en de in deze gedragscode gestelde eisen zijn universeel en dus op iedereen van toepassing.
De reputatie van GrafiMedics steunt op het gedrag van haar medewerkers. We gaan er van uit dat iedere medewerker en representant die verbonden is aan GrafiMedics, bijdraagt aan de instandhouding van de goede reputatie van het bedrijf. Hierbij hanteren we de volgende regels en waarden:

✓ Alle medewerkers doen bij het uitvoeren van hun taken een beroep op hun beste, objectieve inzicht in alle zaken waar GrafiMedics bij betrokken is.
✓ GrafiMedics hanteert integriteitsnormen. Zowel naar onze medewerkers als naar onze klanten en leveranciers.
✓ Wij staan voor een gelijke, eerbiedige en eerlijke behandeling van iedereen waarbij we de mogelijkheden van onze medewerkers maximaal benutten.
✓ De eigendommen van GrafiMedics en van onze klanten worden alleen voor het bedrijf en de klant gebruikt.
✓ Iedere medewerker leeft de wet- en regelgeving na bij het nemen van zakelijke beslissingen en in zijn/haar handelen.

GrafiMedics Beleidsverklaring

✓ Fondsen of bedrijfsmiddelen van het bedrijf worden niet aangewend voor doelen die een schending zouden kunnen inhouden van enige geldende wet- of  regelgeving.
✓ Alle fondsen en bedrijfsmiddelen van het bedrijf worden in de boeken en archieven van het bedrijf opgetekend.
✓ Er worden geen valse, fictieve of misleidende posten opgevoerd in de boeken en archieven van het bedrijf.
✓ GrafiMedics en haar medewerkers doen geen zaken met een aanzienlijke waarde (in overeenstemming met uitgangspunten van het wettelijke transparantieregister) waardoor de eerlijke, zakelijke relatie tussen het bedrijf en de andere personen of entiteiten zou kunnen worden beïnvloed.

GrafiMedics Visie

Onze visie is gebaseerd op diversiteit en inclusiviteit. Een inclusieve cultuur is een cultuur waarin iedereen kansen heeft om te groeien en bij te dragen.
Wij zijn ervan overtuigd dat het bevorderen van een inclusieve cultuur direct verbonden is aan ons vermogen om te groeien en te ‘winnen’ in de markt.

We geloven dat diversiteit en een inclusieve werkomgeving vereist zijn om een leidende professionele partner voor onze klanten en leveranciers te zijn en te blijven.
Alleen dan zijn we creatief, innovatief en zetten we ieders kwaliteiten optimaal in.
De kracht van inclusiviteit stelt ons in staat om onderscheidende waarde te leveren aan klanten.

Dat doen we door het volgende naar elkaar toe uit te spreken:

✓ Het bevorderen van inclusief leiderschap op alle niveaus in het bedrijf;
✓ Dienen als rolmodel voor het stimuleren van diversiteit in gedachten en perspectieven;
✓ Innovatieve ideeën ontwikkelen die het beste van GrafiMedics naar onze klanten brengt;
✓ Diversiteit inbedden in de manier waarop we werven, trainen, toegang bieden tot kansen en belonen.

De successen van GrafiMedics kunnen alleen worden bereikt met diversiteit en inclusiviteit als een van onze kernwaarden.
Wij streven daarom naar een personeelsbestand dat de diversiteit weerspiegelt van onze partners, klanten en de maatschappij waarvan wij deel uitmaken. De betrokkenheid van al onze collega’s is daarbij een voorwaarde.

Het begint bij jezelf 

Deel deze pagina via: